Menu

Kuntalaiskysely 2020: Lisää viestintää ja markkinointia Forssan seudun taide- ja kulttuuritoiminnasta

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry selvitti 29.9.–16.10.2020 välisenä aikana Forssan seudun asukkaille suunnatulla kyselyllä paikallisasukkaiden ja -toimijoiden näkemyksiä seudun taide- ja kulttuuritoiminnasta. Osa kyselystä painottui taiteen ja kulttuurin rooliin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) toimipisteissä. Verkko- ja paperikyselyyn vastauksia kertyi yli 80.

Vastaajajoukossa korostui yli 50-vuotiaat naisvastaajat Forssan, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän alueelta. Alueellisesti vastauksissa painottui Forssa ja Tammela. Kymmenen vastaajista ei halunnut kertoa taustatiedoissa asuinpaikkakuntaansa.

Forssan seudun taide- ja kulttuuritoiminta koettiin yleisesti monipuolisena ja hyvänä – palvelujen markkinointiin, tiedotukseen ja sisältöihin toivottiin kuitenkin parannusta. Esimerkiksi konsertteja, ympärivuotista ohjelmaa sekä lapsille suunnattua tarjontaa toivottiin lisää. Alueelta puuttuva konserttisali nostettiin vastauksissa myös esille. Kuntien tarjoomasta luontokohteita, kirjastojen palveluja, elokuvateattereita ja ilmaistapahtumia vastaajat kertoivat käyttävänsä eniten.

Taide- ja kulttuuripalvelujen osalta toivottiin lisää rohkeaa ja kunnianhimoista sisältöä. Selkeä itsenäinen toiveensa olivat ilmaistapahtumien järjestäminen, kuten elävän musiikin tapahtumat ja kirjailijavierailut. Taide- ja kulttuuripalveluissa toivottiin myös kiinnitettävän huomiota saatavuuskysymyksiin, kuten aikatauluihin ja tarjottaviin sisältöihin eri kuntien välillä.

Forssan seudun teollisuushistoria ja rakennetun perinnön kohteet nimettiin paikallishistoriallisesti merkittäviksi piirteiksi, jotka toivottiin välittyvän myös taiteessa ja kulttuurissa vahvemmin. Forssan seutua kuvaavia sanoja ja mielleyhtymiä olivat:

kaunis,
punatiili, tyyki, luonto, turvallinen,
kotoisa, uinuva, teollisuushistoria, aliarvostettu, Loimijoki,
Finlayson, hiljainen, pikkukaupunki, kotikaupunki, kompakti,
ihmisenkokoinen, taantuva, tavanomainen, omalaatuinen, sisäänlämpiävä,
syrjässä, lähellä, virkeä, moniarvoinen, rento, rauhallinen,
viihtyisä, autioituva

Lisää monipuolista ja vaihtuvaa taidetta ja kulttuuria sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin
Kuntalaiskyselyn yhteydessä selvitettiin vallitsevia mielikuvia Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toimipisteistä. Avoimissa vastauksissa viitattiin mm. ikääntyneiden toimipisteisiin. Sisällöllisesti vastaukset vaihtelivat runsaastikin: esiin nostettiin sekä tilojen värittömyys ja kliinisyys että kodinomaisuus ja välittävän ystävällinen henkilökunta.

Vastaajat toivoivat taidetta ensi sijassa ikääntyneiden palvelukeskuksiin, vammais- ja kehitysvammapalvelujen toimipisteisiin, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköihin sekä sairaalatiloihin. Konkreettisina paikkoina nimettiin kaikille yhteiset tilat, kuten aulat ja odotustilat. Taiteen muodoista kuvataide, käsityötaide ja elävä esittävä taide, kuten musiikki-, tanssi- tai sirkusesitykset keräsivät runsaimmin vastauksia. Sisällöiltä toivottiin vaihtuvuutta ja monipuolisuutta.

Kuntalaiskyselyssä koettiin sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin soveltuvaksi taiteeksi harmoniset luonnosta ja paikallishistoriasta ammentavat teemat. Ylipäätään maltillinen värien käyttö sisätilojen ratkaisuissa ja positiivisuus saivat kannatusta. Soveltumattomiksi teemoiksi arvioitiin mm. viittaukset sotaan, musta väri, kuolema, vilkkuvat valot tai liian räikeät värit, kovat äänet sekä politiikka.

Lisää elinvoimaa ja palveluita Forssan seudulle
Kyselyn päätteeksi kartoitettiin kuntalaisten visioita tulevaisuuden Forssan seudusta. Adjektiivit, kuten monikulttuurinen, avoin, suvaitsevainen, elinvoimainen, yhteisöllinen, innovatiivinen, aktiivinen, ekologinen, kehittyvä, monimuotoinen, osallistava, värikäs ja kutsuva olivat esimerkkejä, jotka nousivat esille. Alueen koulutusmahdollisuuksien, kulkuyhteyksien ja palveluiden toivottiin tulevaisuudessa kehittyvän.

Taiteen ja kulttuurin saatavuuteen ja saavutettavuuteen toivottiin parannusta: monipuolisen ja vaihtuvan sisällön lisäksi ehdotettiin myös kylissä ja pienemmissä kunnissa toteutettuja koko perheen sisältöjä. Tulevaisuuden toiveet heijastivat osin myös vallitsevaa aikaa: toivottiin sitä, että korona on tuolloin jo selätetty. Seutukunnalle toivottiin lisää elinvoimaa, ja taiteen- ja kulttuurin kentälle lisää tiivistä yhteistyötä sekä sisällöistä näkyvämpää tiedottamista.

Kyselyyn vastaajat näkivät tulevaisuudessa Forssan seudun olevan tunnettu niin paikallishistoriallista kuin luontoarvioistaan. Tämän lisäksi seutukunnan tulevaisuuteen liitettiin teemoja, kuten ennakkoluulottomuus, palvelut, kulttuuri, yrittäjyys, rikas yhteisö, matkailu ja viihtyisyys. Kuntalaiskyselyn vastaajat näkivät tulevaisuuden visioiden saavutettavan rohkealla ja ennakkoluulottomalla tekemisellä, yhteistyöllä ja medianäkyvyyttä kehittämällä.

Kuntalaiskysely toteutettiin osana Kulttuuriyhdistys Kuvion Taidetta näkyvissä -hanketta, jonka tavoitteena on taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä. Kuntalaiskyselyn lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille laadittiin oma kysely. Hanketta on rahoittanut Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahasto Taidetta hoitolaitoksiin -apurahalla.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Tiina Hartikainen
kulttuurituottaja
Taidetta näkyvissä -hanke
tiina.hartikainen@kuvio.org
+358 46 849 9219

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram