Menu

Hankkeet

Lasten- ja nuortenkulttuuri

Verkostomainen lastenkulttuurikeskus
Lasten- ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuksen kehittäminen ja tukeminen ovat osa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n vuosittaista toimintaa. Toimintaan kuuluu lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Yhdistys mm. neuvoo ja avustaa harrastustoiminnan organisoimisessa, erilaisten työpajojen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa sekä esityskiertueiden järjestämisessä. Toiminnalla tuodaan eri luovia aloja tutuksi lapsille ja nuorille. Yhdistys tarjoaa tukea kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimiseen ja koulutusta sekä seminaareja lasten kanssa toimiville. Yhdistys on Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen ja tavoitteena on saada edustus liiton hallitukseen.

Toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa Kuvion toiminta-alueelle verkostomainen lastenkulttuurikeskus edistämään alueen lasten- ja nuortenkulttuuria. Verkostomainen lastenkulttuurikeskus toimii Kuvion alaisuudessa ja edistää kuntien lasten- ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmien, kulttuuripolkujen ja kulttuuripalveluiden ja kulttuuri- ja taidekasvatuksen kehittämistä.

Lasten ja nuorten taideleiri ja liikkuva taiteilijaresidenssi

Taidetalo liikkeessä -hanke
Taidetalo liikkeessä -hankkeella työllistetään nuoria ja luodaan heille työpaikkoja. Hankkeelle vahvistetaan alueella lapsille ja nuorille suunnattua taide- ja kulttuurikasvatusta. Hankkeella vahvistetaan kulttuuria elinkeinona ja työllistäjänä sekä luodaan kulttuuripalveluita ja viriketoimintaa maaseudulle. Hankkeella tuetaan tasavertaista taide- ja kulttuurikasvatusta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Hankkeella luodaan uusia toimintamalleja yli kuntarajojen. Hankkeessa kehitetään toimintaa mm. kylien kylätaloille ja leirikeskuksiin. Hankkeella edistetään yhteisön hyvinvointia.

Hankkeen tavoitteena on:
  • luoda työpaikkoja leiriohjaajina nuorille n. 15 – 22 -vuotiaille
  • tukea lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatusta sekä luoda uusia kulttuuripalveluita maaseudulle
  • luoda saavutettavia ja monipuolisia kulttuuripalveluita maaseudulle
  • ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä
  • tukea tasavertaista kulttuuripalveluiden saatavuutta
  • vahvistaa kulttuuria elinkeinona ja työllistäjänä maaseudulla
  • hyödyntää ympäröiviä resursseja ja tuoda niitä vahvemmin esille
  • yhteistyö yli kuntarajojen ja yhteisöllisyys yli kuntarajojen
  • kehittää verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa
Hankkeessa toteutetaan taidepainotteisia leirejä lapsille ja nuorille vaihtelevissa leiripaikoissa Lounais-Hämeessä. Pilotointialueena ovat yhdistyksen jäsenkunnat Tammela, Forssa, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila. Hankeaika on vuoden 2020 marraskuuhun asti.

Taidetalo liikkeessä -hankkeen konsepti on liikkuva taiteilijaresidenssi, jonka taiteilija/ taidekasvattaja/ kulttuuritoimija kehittää lapsille ja nuorille sekä leirikohteen yhteisölle taide- ja kulttuuripajoja, joilla esim. tehdään yhdessä yhteisötaideteos tai näytelmä.

Taiteilijan lisäksi leirillä on nuoria työntekijöitä, joiden vastuulla on suunnitella ja toteuttaa lapsille ja nuorille muuta leiritoimintaa esim. leikkejä ja pelejä. Nuorten vastuulla on myös leiristä tiedottaminen ja leirin pr-toiminta esim. sosiaalisessa mediassa. Nuorille työntekijöille olisi ennen leiriä koulutusta.

Leirit kestävät muutamasta päivästä viikkoon ja niitä pidetään eri kohteissa Kuvion toiminta-alueella. Taiteilijaresidenssipaikka varataan kahdesta viikosta kuukauteen ja residenssipaikka vaihtuu välillä, eli taiteilijalla olisi aikaa suunnitella leiriä ja hankkia sisältöä sekä mahdollisia lupia ennen leiriä, mutta on myös mahdollisuus eri kunnissa toteutettaviin parin päivän tai päivän leireihin.

Yhdistys työstää kolmen vuoden aikana toiminnastaan toimintamallijulkaisua.

Tällä hetkellä etsinnässä:

TAIDETALO LIIKKEESSÄ -hanke etsii kylätaloja/leirikeskuksia liikkuva taiteilijaresidenssi- ja leiritoimintaan. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kehittää lapsille ja nuorille taide-/kulttuuripainotteista leiritoimintaa liikkuva taiteilijaresidenssi -konseptilla.

Mitä tämä tarkoittaa? Kuvio tarvitsee tilat taiteilijalle, joka voi viikonlopusta kuukauteen toimia (tarvittaessa yöpyä) kylätalolla/leirikeskuksessa ja päiväaikaan ohjata edustamansa taiteenalan leiritoimintaa pääasiassa lapsille ja nuorille, mutta myös tuokioita koko yhteisölle. Tiloista maksetaan kohtuullista vuokraa. Taiteilijan apuna on 15–22 -vuotiaita nuoria ohjaajina ja leirit ovat pääasiassa lapsille ja nuorille, mutta myös yhteisölle. Yhteisö voi esittää toiveita taiteenalan painopisteestä.

Kylätalon/leirikeskuksen tulee sijaita seuraavissa kunnissa: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela tai Ypäjä. Ilmoita kylätalosi/leirikeskuksesi! Myös muut sopivat paikat otetaan huomioon! Lähetä sähköpostia toimisto@kuvio.org. Kuvaile, millaiset tilat teillä olisi tarjota, kohtuullinen hinta, teille sopiva ajankohta toiminnalle ja toive taiteenalan painopisteestä sekä kestosta.

Kulttuuri elinkeinona

Kehittämistoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia kulttuurialaan pohjautuvia työpaikkoja ja parantaa taide- ja kulttuurialan työllistymistä ja näkyvyyttä alueella. Elinkeinoja tukemalla vahvistetaan samalla myös alueen kulttuuritarjontaa, kulttuurimatkailua ja luovan alan yrittäjyyttä. Toiminnalla verkostoidaan yrittäjiä ja toimijoita vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.

Kulttuurin elinkeinotoiminnan kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan maakunnallisten ja valtakunnallisten kehittäjien kanssa. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kuuluu Hämeen ELY-keskuksen koollekutsumaan Luovien alojen kehittämisfoorumiin ja Culture Finland Kanta-Hämeen aluetiimiin.

Yhteistyön luomisen alustana käytetään mm. Kuvio NEXUS -Creative Connection tapahtumaa, jonka toimintamalli kehitettiin vuonna 2017 Euroopan maaseuturahaston ja LounaPlussan avustuksella.
Kehittämistoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia kulttuurialaan pohjautuvia työpaikkoja ja parantaa taide- ja kulttuurialan työllistymistä ja näkyvyyttä alueella. Elinkeinoja tukemalla vahvistetaan samalla myös alueen kulttuuritarjontaa, kulttuurimatkailua ja luovan alan yrittäjyyttä. Toiminnalla verkostoidaan yrittäjiä ja toimijoita vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.

Kulttuurin elinkeinotoiminnan kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan maakunnallisten ja valtakunnallisten kehittäjien kanssa. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kuuluu Hämeen ELY-keskuksen koollekutsumaan Luovien alojen kehittämisfoorumiin ja Culture Finland Kanta-Hämeen aluetiimiin.

Yhteistyön luomisen alustana käytetään mm. Kuvio NEXUS -Creative Connection tapahtumaa, jonka toimintamalli kehitettiin vuonna 2017 Euroopan maaseuturahaston ja LounaPlussan avustuksella.

FutureCrops -uusia kasveja tuotantoon

Hanke toteutetaan Hämeen, Uudenmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Yhteistyökumppaneita ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Maa- ja kotitalousnaiset (MKN), Sarka-museo ja Livia ammattikorkeakoulu. Hanke käsittelee kasveja kulttuurissa ja sen kohteena ovat elämysten etsijät. Hanke kokoaa yhteen kasvitietoutta, kasveihin liittyvää perinnetietoa, ruoka- ja ympäristöasioita. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry keskittyy hankkeessa teemaan Miten kasvit puhuttelevat ihmisiä nykyään eri taidemuodoissa?

Vammaisyhteisöjen kulttuurien saavutettavuuden vahvistaminen

Esiselvityksen pohjalta kehitetään hanketoimintaa vammaisyhteisöjen kulttuurin saavutettavuuden vahvistamiseksi. Esiselvitys on tehty Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella vuonna 2017.

Alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja alueen imagon kohottaminen

Kuvion toiminta-alueella on monipuolinen ja eläväinen kulttuuritarjonta lyhyen välimatkan etäisyydellä muista palveluista. Tämä tulisi vahvemmin ottaa huomioon alueen markkinoinnissa ja viestinnässä.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Kansainvälisen toiminnan edistämisen tavoitteena on luoda uusia verkostoja ja hankkeita rikastuttamaan alueen kulttuuria elinkeinona ja tukemaan monikulttuurisuutta. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus otetaan huomioon Kuvion kaikissa hankkeissa.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram