Menu

Yhdistyksemme säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kulttuuriyhdistys Kuvio ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammelan kunta.
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueensa kulttuuritoimintaa ja sen edellytyksiä sekä siten tukea toimialueensa yleistä hyvinvointia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

toimii yhteisten kulttuurihankkeitten hallinnoijana ja toteuttajana,
järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia,
opastaa ja kouluttaa apurahojen ja avustusten hakemisessa,
harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
tekee aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille,
toimii yhteistyössä julkisen sektorin kanssa,
toimii yhteistyössä muiden kulttuurialan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia kulttuuritilaisuuksia. Yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset kuntajäsenet, varsinaiset yhteisöjäsenet, varsinaiset henkilöjäsenet, kannattavat yhteisöjäsenet ja kannattavat henkilöjäsenet. Varsinaiseksi kuntajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimialueella sijaitseva kunta. Varsinaiseksi yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistys, yritys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Varsinaiseksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10–20 muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että valituksi tulisi yksi jäsen jokaisen jäsenenä olevan kunnan ehdotuksen mukaan ja muutenkin siten, että jäsenet edustaisivat monipuolisesti jäsenistöä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jokaisella hallituksen jäsenellä sekä puheenjohtajalla on yksi ääni.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuorot määrätään arpomalla. Erovuorossa oleva voidaan valita uudestaan hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi. Hallituksen puheenjohtajan kausien määrä rajataan kuuteen perättäiseen kalenterivuoteen.

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa asettaa työryhmiä, joihin kuuluu vähintään yksi hallituksen varsinainen jäsen. Yhdistyksen hallitus voi kutsua työryhmiin myös asiantuntijajäseniä yhdistyksen ulkopuolisista henkilöistä.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä kaksi yhdessä, tai hallituksen tähän tehtävään määräämä henkilö.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella kuntajäsenellä, varsinaisella yhteisöjäsenellä, varsinaisella henkilöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla henkilöjäsenellä ja kannattavalla yhteisöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 2 viikkoa ja enintään 4 viikkoa ennen kokousta varsinaisen kokouksen päättämällä tavalla joko jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram