Menu

Strategia 2014–2024

Strategia on vahvistettu Kulttuuriyhdistys Kuvion hallituksen kokouksessa 17.11.2014.

Toiminta-ajatus
Kulttuuriyhdistys Kuvio vahvistaa jäsentensä toimintaedellytyksiä kulttuurialalla sekä kulttuurin asemaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.
Arvot
Avoimuus ja läpinäkyvyys
Päätöksentekomme, valmistelu ja toiminnan toteutus on avointa ja läpinäkyvää. Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme ja sen takana vaikuttavista asioista. Toimintaamme on helppo osallistua ja päästä mukaan. Lähestymme uusia asioita ja ideoita avoimin mielin ja olemme valmiita oppimaan uutta.

Keskinäinen kunnioitus ja toisten toiminnan arvostaminen
Toimintamme vahvuus on jäsentemme ja yhteistyökumppaneittemme erilaisuudessa. Arvostamme muita itsenäisinä toimijoina, osaavina päätöksentekijöinä ja kunnioitamme omaa ja muiden asiantuntemusta kaikessa toiminnassamme.

Tasa-arvo
Pyrimme alueelliseen tasa-arvoon.
Toiminta
Perustoiminta
Kuvion perustoimintaa on alueen kulttuuritoiminnan ja sen edellytysten kehittäminen tiedotuksen, neuvonnan ja yhteistyön koordinoinninin keinoin.

Palvelutoiminta
Palvelutoimintaa kehitetään alueen tarpeiden mukaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Palvelutoimintana voidaan tarjota esimerkiksi kulttuurimatkailua edistäviä palveluita, kulttuurikeskustoimintaa tai muita alueen tarpeita vastaavia palvelumuotoja.

Projektit
Projektit ovat määräaikaisia toimintakokonaisuuksia, joiden tavoitteena on saada aikaan jokin muutos.
Toimintalinjat
1. Kulttuuri yhteisöllisyyden luojana
Toiminnan tavoitteena on lisätä alueen ihmisten kiinnittymistä erilaisiin yhteisöihin. Toiminta voi kohdistua esimerkiksi olemassa olevien yhteisöjen, kuten harrastusryhmien, paikallisyhteisöjen tai työyhteisöjen kehittämiseen. Tavoitteena voi olla yhteisöllisyyden synnyttäminen sinne, missä sitä ei vielä ole.

2. Monipuoliset, saavutettavat kulttuuripalvelut
Toiminnan tavoitteena on turvata alueen ihmisille mahdollisuus itselleen mielekkäisiin taide- ja kulttuurielämyksiin,
turvata mahdollisuus kokea silloin tällöin jotain itselle kokonaan uutta ja poistaa osallistumisen esteenä olevia ennakkoluuloja sekä vähentää fyysisiä ja taloudellisia osallistumisen esteitä. Toiminnalla voidaan esimerkiksi pyrkiä helpottamaan ja kehittämään näytöksiä, näyttelyitä ja tapahtumia järjestävien tahojen toimintaa eri puolilla toiminta-aluetta. Tarkoituksena voi myös olla kulttuuritoiminnan synnyttäminen sinne, missä sitä ei vielä ole tai uusien yleisöryhmien tavoittaminen.

3. Kulttuuri elinkeinona
Toiminnan tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin työllistävää vaikutusta. Tähän voidaan pyrkiä esimerkiksi

kehittämällä uusia palvelutoiminnan muotoja,
edistämällä niiden käyttöönottoa ja myyntiä,
kehittämällä alueen kulttuuritoimijoiden liiketoimintaedellytyksiä,
auttamalla löytämään uusia asiakasryhmiä,
monipuolistamalla tulopohjaa esimerkiksi avustusten hyödyntämistä tai markkinointia lisäämällä ja
parantamalla ammatillisen toiminnan edellytyksiä suunnitelmallisella ja tavoitteellisella yhteistyöllä.
Jäsenet
Kulttuuriyhdistys Kuvin jäseniä ovat: Taiteilijat ja kulttuuriaktiivit: harrastajat, puoliammattilaiset, ammattilaiset, kuvataiteilijat, näyttämötaiteilijat, muotoilijat, muusikot, kirjailijat, tuottajat.

Yritykset: käsityö ja muotoilualan yritykset, käyntikohteet, ohjelmalliset kahvilat, ohjelmatoimistot.

Kunnat: yleinen kulttuuritoimi, kirjastot, museot, taiteen perusopetus, kansalaisopistot, koulut, varhaiskasvatus, sosiaalityö, hoitoyksiköt, nuorisotoimi, matkailu.

Yhdistykset: teatterit, kirjallisuusryhmät, käsityöyhdistykset, taide- ja taiteilijaseurat, tanssiryhmät ja -yhdistykset, kyläyhdistykset, museo-, historia- ja kotiseutuyhdistykset, festivaalit, musiikkiyhdistykset…
Toimintamuodot
Kuvio tiedottaa
Tiedotamme kulttuuritoiminnasta toimialueellamme. Välitämme tietoa kulttuurialan ja muiden alojen välillä yhteistyön lisäämiseksi. Välitämme tietoa paikallisten kulttuuritoimijoiden ja maakunnallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurikentän välillä.

Kuvio vaikuttaa
Työskentelemme kulttuurialan äänen kuulumiseksi paikkallistason päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Huolehdimme toimialueemme äänen kuulumisesta maakunnan ja valtakunnan kulttuuripolitiikassa. Vaikutamme kulttuuritoiminnan huomioimiseksi toimialarajat ylittävässä kehittämistoiminnassa

Kuvio lisää yhteistyötä
Kutsumme koolle erilaisia teemakohtaisia kehittämisryhmiä, tapaamisia ja ideariihiä yli toimija- ja kuntarajojen kentältä nousevien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Koordinoimme toimija-, kunta- tai toimialarajat ylittävää yhteistoimintaa ja projekteja.

Kuvio neuvoo ja opastaa
Järjestämme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erilaisia koulutuksia kentältä nousevien tarpeiden mukaan. Koulutuksen voivat liittyä kulttuuritoiminnan hallinnollisiin (esm. taloudenhoito, markkinointi, liiketoimintaosaaminen) tai sisällöllisiin (esim. näyttelijäntyö, äänenkäyttö, maalaustekniikka, kulttuuriperintö) asioihin. Tarjoamme henkilökohtaista neuvontaa ja apua toiminnan kehittämisessä.

Kuvio kehittää
Suunnittelemme ja hallinnoimme kehittämisprojekteja kentältä nouseviin tarpeiden pohjalta.
Tuemme jäsentemme omaa kehittämistoimintaa neuvonnalla ja ylläpitämällä verkostoja.
Toiminta-alue
Hämeessä Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa ja Tammela.
Varsinais-Suomessa Oripää, Loimaa, Koski TL ja Somero.
Pirkanmaalla Urjala ja Punkalaidun.
10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 2 viikkoa ja enintään 4 viikkoa ennen kokousta varsinaisen kokouksen päättämällä tavalla joko jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram