Menu

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry

Toimintasuunnitelma

LASTENKULTTUURIKESKUSTA JOHTAA KULTTUURIYHDISTYS KUVIO
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry vahvistaa jäsentensä toimintaedellytyksiä kulttuurialalla ja
kulttuurin asemaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.
Yhdistyksemme kehittää ja järjestää kulttuuritoimintaa, sekä toimii verkostomaisesti yhteistyössä paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Kehitämme myös kansainvälistä yhteistyötä alueellamme mahdollisuuksien mukaan. Toimintamme koostuu mm. tiedottamisesta, yhteistyöstä, koordinoinnista, neuvonnasta ja vaikuttamisesta. Lisäksi hallinnoimme erilaisia hankkeita ja muita toimia, joilla edistetään alueemme kulttuuritoimintaa ja sen kehittämistä.

Toimimme laajasti usean maakunnan alueella. Meillä on viisi jäsenkuntaa. Jäseniin kuuluvat 21 yhteisöä ja 26 henkilöjäsentä.
Kulttuuriyhdistys Kuvion toimialueeseen kuuluvat
● Kanta-Hämeessä: jäsenkuntamme Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa ja Tammela
● Varsinais-Suomessa: Oripää, Loimaa, Koski TL ja Somero
● Pirkanmaalla: Urjala ja Punkalaidun
Yhdistys on vakiinnuttanut toimintansa viiden jäsenkunnan alueella. Vuosi 2023 on 2014 perustetulle Kulttuuriyhdistys Kuviolle jo yhdeksäs toimintavuosi.

Yhdistys perusti vuonna 2016 verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen LEKA – Leikki & Kasvu. Lastenkulttuurikeskuksen myötä on Forssaan, Humppilaan, Jokioisille, Tammelaan ja Ypäjälle suunniteltu kulttuurikasvatussuunnitelmat ja tehty niitä tukemaan vuosikellot sekä järjestetty monipuolisesti toimintaa konserteista työpajoihin lapsille, nuorille ja perheille.

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota ja edistää työmahdollisuuksia alueen taide- ja kulttuuritoimijoille, yhdistyksen jäsenille, alan opiskelijoille ja itsenäisille toimijoille.

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toiminta muodostuu kulttuuritoimintaa tukevista palveluista ja kehittämiseen tähtäävistä hankkeista. Kuvio tuottaa palveluita tukemaan jäsentensä ja muiden kulttuurialan toimijoiden toimintaa. Kuvion toimintaa ohjaa Kulttuuria kaikille -teema.

Lastenkulttuurikeskus LEKAn

Vuoden 2023 painopisteet
● Kulttuuri ja kulttuuriperinne säilyvät vahvana alueen virivöittäjinä lasten ja nuorten kulttuuriperintöretkien muodossa
● Kuntien lasten- ja nuorten kulttuuripalveluiden tarjonnan laajentaminen
● nuorten erityisryhmien ja alaikäisten maahanmuuttajien kulttuurin kunnioittaminen ja tietouden levittäminen. Kulttuuri nähdään alueellisena ja laajentuvana yhteisöllisenä voimavarana.
Muut tavoitteet vuodelle 2023
● Alueen vetovoimaisuuden lisääminen lasten ja nuorten kulttuuria vahvistamalla
● Kulttuuritoimijoiden ja jäsenyhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen
● Kulttuurialan palvelu- ja koulutustoimintatietouden levittäminen
● Kulttuurin ja kulttuurikeskustelun edistäminen alueella
Toiminnassamme painotetaan kulttuuria hyvinvoinnin edistäjänä ja identiteetin rakentajana.
Kulttuuritoiminta lisää käyttäjiensä terveydentuntoa, virkeyttä ja yleistä hyvinvointia sekä vähentää terveydenhuollon ja mielenterveystyön kuluja. Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta yhtenä tavoitteena on vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin, ja Kulttuuriyhdistys Kuvio toimii omalta osaltaan tämän tavoitteen hyväksi.

Kuntien kulttuuripalveluita vahvistetaan jäsenten tarpeiden mukaan. Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa alueen kulttuuripalveluita ja kuntien kulttuuritoimintaa mm. kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistapaamisilla ja hanketoiminnalla sekä mahdollisesti sovittavilla lisäpalveluilla kulttuurin tuottamiseksi.

Lasten- ja nuortenkulttuurissa sekä erityisryhmien kulttuuritoiminnassa kehitetään kuntarajat ylittävää verkostomaista toimintaa ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta sekä edistetään eri ikäisille suunnattua seutukunnallista kulttuuri- ja taidekasvatussuunnitelmaa. Toiminnan ja kulttuurin kehittämisessä otetaan myös huomioon vammaisyhteisöjen kulttuurien saavutettavuuden vahvistaminen. Yhdistyksemme toimintaa ohjaa Kulttuuria kaikille -ajatus.

Kulttuuria elinkeinona kehitetään maakunnallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen tuella. Yhdistyksemme kehittää palveluita ja järjestää koulutuksia tukemaan luovan alan toimijoita ja yrittäjiä toiminta-alueellaan. Pyrimme edistämään alueen kulttuurimatkailua ja tuotteistamista sekä hyödyntämään toiminnassamme paikallisten luovan alan ammattilaisten ammattitaitoa. Erityisesti tarkastelemme ja tehostamme verkkoviestinnän mahdollisuuksia palveluiden toteuttamisessa.

Strategia ja arvot linjaavat toimintaamme

KUVION ARVOT

• Avoimuus ja läpinäkyvyys päätöksissä, valmistelussa ja toteutuksessa
Toiminnasta ja sen takana vaikuttavista asioista tiedotetaan aktiivisesti. Toimintaan on helppo osallistua ja päästä mukaan.

• Keskinäinen kunnioitus ja toisten toiminnan arvostaminen, erilaisuudet vahvuutena
Muita arvostetaan itsenäisinä toimijoina ja osaavina päätöksentekijöinä sekä kunnioitetaan omaa ja muiden asiantuntemusta.

• Alueellinen ja yksilöiden välinen yhdenvertaisuus
Tavoitteena ovat kaikkien yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuuriin niin saatavuuden ja saavutettavuuden, kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksien kuin alueen kulttuurielämän rahoituksenkin suhteen.

Yhdistyksemme strategiassa 2021–2024 toimintalinjamme ovat:

• Kulttuurin luoman yhteisöllisyyden lisääminen seudulla
Kulttuurin avulla alueen ihmisten sitouttaminen erilaisiin yhteisöihin, yhteisöllisyyden herättäminen uusissa paikoissa ja ryhmissä, sekä paikallisten harrastusryhmien, paikallisyhteisöjen tai työyhteisöjen kehittämisessä auttaminen.

• Monipuolisten ja saavutettavien kulttuuripalvelujen edistäminen
Alueen mahdollisuuksien turvaaminen jokaiselle mielekkäisiin ja uusiin taide- ja kulttuurielämyksiin, sekä asenteellisten, fyysisten tai taloudellisten osallistumisen esteiden poistaminen. Paikallisten kulttuuritapahtumia järjestävien tahojen toiminnan helpottaminen ja kulttuuritoiminnan lisääminen sinne, missä sitä ei vielä ole. Uusien yleisöryhmien tavoittaminen ja alueen vetovoiman lisääminen kulttuuripalveluita kehittämällä.

• Kulttuuri elinkeinona
Taiteen ja kulttuurin työllistävän vaikutuksen ja kulttuurimatkailun vahvistaminen sekä luovan alan yrittäjyyden tukeminen.

Strategisia toimintalinjoja voidaan toteuttaa mm.

● kehittämällä alueen kulttuuripalvelutoimintaa ja neuvontaa
● verkostomaisella työskentelyllä
● tukemalla jo olemassa olevaa ja innovoimalla uutta
● löytämällä vaihtoehtoisia rahoitusmalleja
● tukemalla yhteisöjä ja muita toimijoita
● reagoimalla tärkeisiin kulttuuria koskeviin muutoksiin

Toimintaperiaatteemme

KULTTUURIA LAPSILLE IKÄTASOISESTI / LAADUKASTA TAIDETTA ja KULTTUURIA LAPSILÄHTÖISESTI

Kuvion lastenkulttuuriohjelman tavoitteena on huomioida mahdollisuuksien mukaan kaikki ikäryhmät ja suunnitella toimintaamme niiden mukaan. Ikäryhmien teemat määrittelemme seuraavasti:

Alle 18-vuotiaat
Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu

● Kulttuurikasvatussuunnitelman seitsemän L:n teemat leikki, liike, lukeminen, luonto, luovuus,
läsnäolo ja laatu osana kulttuuri- ja taidekasvatusta.

Teemat räätälöidään kuntakohtaisesti vahvistamaan lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatusta.

● Teemat jaetaan ikäryhmittäin ja ikäryhmät jaetaan seuraavasti:

o varhaiskasvatus
o 1.–2. lk
o 3.–4. lk
o 5.–6. lk
o 7. lk
o 8.–9. lk
o toisen asteen koulutus

Nuori aikuinen 18+

● Aktiivinen yhteisön toimija ja vaikuttaja.

Kulttuuriohjelmassa ikäryhmässä painotetaan teemaa osallinen ja osallistuva kulttuurikuntalainen.

TALOUS

Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja sen toimintaa on rahoitettu pääasiassa OKM:n
lastenkulttuurirahoituksella, erilaisilla hankeavustuksilla ja jäsenmaksuilla.
Tavoitteena on vuonna 2023 kehittää edelleen yhdistyksen rahoitusmallia ja löytää vakaita vaihtoehtoja jokavuotisten rahoitushakujen rinnalle. Vakaampi rahoitusmalli mahdollistaisi pysyvien työntekijöiden palkkaamisen ja toiminnan suunnittelun pidemmälle kuin seuraavaan rahoitushakuun.

HENKILÖSTÖ

Kuvion Lastenkulttuurikeskuksella LEKA – Leikki & Kasvu pidetään jatkuvasti kulttuurituottaja, joka organisoi ja vastaa lastenkulttuurin tuottamista kuntiin. Hän työskentelee tiiviisti kuntien omien kulttuuri- ja kasvatusammattilaisten kanssa yhteistyössä. Kuvio palkkaa määrä- ja osa-aikaisia projekti- ja hanketyöntekijöitä muun lastenkulttuuritoiminnan tarpeen mukaan.

Tämän lisäksi yhdistys voi tilata ja/tai palkata satunnaisia projektityöntekijöitä, työpajaohjaajia, kouluttajia ja esityskiertueiden toteuttajia. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota ja edistää työmahdollisuuksia alueen taide- ja kulttuuritoimijoille, yhdistyksen jäsenille, alan opiskelijoille ja itsenäisille toimijoille. Sen lisäksi yhdistys voi tarjota lisää mahdollisuuksia projektityöhön ja ostaa palveluita tarvittaessa eri alojen asiantuntijoilta.

Yhdistyksen toimijat voivat ylläpitää ja kehittää osaamistaan osallistumalla ajankohtaisiin koulutuksiin ja seminaareihin.

HALLITUS

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus on muodostunut 16 jäsenestä: viidestä jäsenkuntien edustajasta, seitsemästä yhteisöjäsenen edustajasta ja neljästä henkilöjäsenestä. He edustavat kulttuuritoiminnan eri muotoja ja yhdistyksen toiminta-aluetta.

Yhdistyksen jäsenkunnat saavat nimetä hallitukseen oman edustajan, muut jäsenet nimetään ehdotuksesta syyskokouksessa. Hallitus kokoontuu n. 6–10 kertaa vuoden aikana.

Hallitus voi tarpeen mukaan asettaa hanke- ja aihekohtaisia työryhmiä. Esim. Lastenkulttuurikeskus LEKA:n toimintaa kunnissa hallinnoi ja ohjaa jäsenkuntien kulttuuri- ja kasvatusammattilaisista koostuva lastenkulttuurin ohjausryhmä.

Toimintamme

Yhdistyksen ja Lastenkulttuurikeskus LEKA:n toiminta muodostuu lastenkulttuurin tuottamisesta kuntiin, lastenkulttuuritoiminnan organisoinnista, tiedottamisesta, toimijoiden koolle kutsumisesta ja koordinoinnista, neuvonnasta, koulutuksesta ja vaikuttamisesta. Toiminta rakentuu kehittämishankkeista ja monipuolisista palveluista.

Suurin toimintamuotomme on Verkostomainen lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu, ja yhdistys on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. Lastenkulttuurikeskus LEKA:n tehtävä on tuottaa lasten ja nuorten kulttuuria sen jäsenkuntiin Forssaan, Tammelaan, Jokioisille, Ypäjälle ja Humppilaan sekä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan laajemminkin Lounais-Hämeen alueella.

Lastenkulttuurikeskus LEKA tarjoaa palveluita toiminta-alueellaan lastenkulttuuritoiminnan vahvistamiseksi. Yhdistys kehittää palveluita tarpeen mukaan, vahvistaa lastenkulttuuria ja verkostoi toimijoita, sekä huomioi strategiset linjaukset toiminnassaan.

Yhdistyksellä on monipuolinen tarjonta palveluita, joista osa on maksullisia ja osa maksuttomia. Maksullisia palveluita ovat mm. tilatut työpajat ja koulutukset. Maksuttomia palveluita ovat mm. neuvontapalvelut. Lastenkulttuurikeskuksen palvelut on pääasiassa suunnattu verkostomaisen keskuksen jäseniksi liittyneille pienellä vuosittaisella toimintamaksulla ja ovat osallistujilleen, eli lapsille ja nuorille, maksuttomia. Yhdistys on avoin monipuoliseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa lastenkulttuurin vahvistamiseksi. Hinnoista ja hinnoittelun perusteista päättää yhdistyksen hallitus.

KUNTA JA LASTENKULTTUURI

Kuntien lasten ja nuorten kulttuuripalveluita kehitetään alueen kulttuuria vahvistaen, jäsenistön tarpeiden mukaan ja yhteistyössä kuntalaisten sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Kulttuuritoiminnan kehittämisen tavoitteena on kulttuurin keinoin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaaminen.

Palvelut tukevat kunnan omaa kulttuuritoimintaa. Näitä palveluita ovat mm. neuvonta, koulutus, tutustumismatkat ja taiteen soveltava käyttö.

Kunnat voivat myös tilata Kuviolta lisäpalveluna esimerkiksi kulttuurituottamisen tai muita paikallisia erityispalveluita.

VERKOSTOMAINEN LASTENKULTTUURIKESKUSTOIMINTA

LEKA:n tehtävänä on toimintamaksun maksaneiden kuntien lasten- ja nuortenkulttuurin vahvistaminen lapsi- ja perhekeskeisesti. Lastenkulttuurikeskuksen tavoitteena on tehdä lapsille ja nuorille tutuksi monipuolisesti eri taiteen ja kulttuurin alat, mahdollistaa lasten ja nuorten omaa esitys- ja näyttelytoimintaa, edistää taiteen ja kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja huomioida toiminnassa kestävä kehitys ja laatu. Toiminnan pohjana ovat kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmat ja siihen liittyvät vuosikellot. Kulttuurikasvatussuunnitelmia kehitetään edelleen tilanteen mukaan.

Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen palveluita lapsille ja nuorille ovat mm. erilaiset työpajat ja teemalliset esityskiertueet.

LEKA-toimintaan voi vaikuttaa osallistumalla avoimiin työryhmätapaamisiin ja/tai olemalla yhteydessä LEKAn kulttuurituottajaan.

Lastenkulttuurikeskustoimintaa hallinnoi kuntien edustajien muodostama Leka-ryhmä, jonka
puheenjohtajana toimi Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n varapuheenjohtaja Päivi Paija vuoteen 2022 asti.

LASTENKULTTUURI ELINKEINONA

Kehittämistoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia lastenkulttuuritoimintaan pohjautuvia työpaikkoja ja parantaa taide- ja kulttuurialan työllistymistä ja näkyvyyttä alueella. Elinkeinoja tukemalla vahvistetaan samalla myös alueen lastenkulttuuritarjontaa, koko perheen kulttuurimatkailua ja luovan alan yrittäjyyttä.
Toiminnalla verkostoidaan ja työllistetään yrittäjiä ja toimijoita vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.

Kulttuurin elinkeinotoiminnan kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan maakunnallisten ja valtakunnallisten kehittäjien kanssa. Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kuuluu Hämeen ELY-keskuksen koollekutsumaan Luovien alojen kehittämisfoorumiin ja Culture Finland Kanta-Hämeen aluetiimiin.

TOIMIJOIDEN KOOLLE KUTSUMINEN JA KOORDINOINTI

Lastenkulttuurin verkostotapaamiset

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kutsuu koolle verkostotapaamisia. Tarkoituksena on verkostoida eri toimijoita ja luoda uudenlaista yhteistyötä niin, että yhteisestä keskustelusta ja ideoinnista syntyy konkreettista toimintaa. Tapaamiset ovat kaikille avoimia ja toimivat samalla tiedonvälittämisen foorumina.

TAPAHTUMA- JA KULTTUURIVIESTINTÄ SEKÄ -MARKKINOINTI

Kulttuuriyhdistys Kuvion Lastenkulttuurikeskuksen viestintä on avointa, positiivista ja keskustelevaa.

Viestintämme

● helpottaa ja tukee tiedonsaantia alueen lastenkulttuuripalveluista, -tapahtumista ja -toiminnasta
● lisää toimialueen lastenkulttuuritoiminnan järjestäjien välistä tiedonkulkua
● tiedottaa paikallisesta lastenkulttuuritoiminnasta, valtakunnallisista ja maakunnallisista
tukipalveluista sekä kehittämistoiminnoista
● lisää lastenkulttuuritoimijoiden välistä vuorovaikutusta

Yhdistys tiedottaa lastenkulttuuritoiminnastaan laajasti toiminta-alueellaan, sekä omilla sivuillaan että myös ulkopuolisia medioita hyödyntäen. Kulttuuriyhdistys Kuvio toimii aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa ja esittelee alueellista osaamista.

Yhdistyksellä on Kuvion brändikäsikirja, jossa esitellään yhdistyksen kulttuuribrändiä ja tiedotusta. Ydintavoite on Kulttuuria kaikille. Visiomme on, että kaikki ovat kulttuurin ja taiteen kuluttajia sekä Kuvion toiminta-alueen kulttuurin ja taiteen viestinviejiä. Yhdistyksen toiminta-alue koostuu kulttuurikunnista, jotka tiedostavat taiteen ja kulttuurin osana hyvää elämää ja kulttuuripalvelut alueellisena vetovoimatekijänä.

Kuvion verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen tiedotuksessa hyödynnetään LEKA-hahmoja:

Lilja, Suitsait ja Pollock.

Kulttuuriyhdistys Kuvion

Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu

LAADUKASTA KULTTUURIA KUNTIEMME LAPSILLE JA NUORILLE

Kulttuuriyhdistys Kuvion verkostomainen Lastenkulttuurikeskus LEKA on vuonna 2016 luotu
toimintamuoto Kuvion jäsenkunnille. Lastenkulttuurikeskuksemme tarjoaa palveluita kunnille
vuosittaisella toimintamaksulla, joka on tällä hetkellä 2 € /alle 18-vuotias asukas. Keskus
räätälöi palvelut yhteistyössä kuntien kanssa.

Verkostomainen lastenkulttuurikeskus on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen ja toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurituella.

Lastenkulttuurikeskuksemme palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä ja luovuutta. Tuemme kulttuuri- ja taidekasvatusta kunnissa ja vahvistamme ammatillista toimintaa alueella. Lisäksi edistämme lastenkulttuurin saavutettavuutta taajama-alueilla ja niiden ulkopuolella.

Lastenkulttuurikeskuksen ensisijainen kohderyhmä on seutukunnan 0–18-vuotiaat lapset ja nuoret. Lisäksi pyrimme tukemaan koko lapsiperheen yhteistä kulttuuriharrastusta ja taidetoimintaa sekä kulttuurin edistämistoimintaa erilaisissa ympäristöissä, kuten kouluissa, päiväkodeissa ja muissa julkisissa tiloissa.

LASTENKULTTUURIKESKUKSEN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT:

Ensisijainen tavoitteemme on lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien
turvaaminen.
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus artikla 31:
”Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.”

Taide ja kulttuuri vahvistavat lasten ja nuorten luovuutta, kriittistä ajattelua, itsetuntoa sekä kykyä käyttää ja muuttaa kulttuuria.

Edistämme lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin ja lisäämme heidän kulttuurista ymmärrystään ja kykyjään tuottaa ja ymmärtää kulttuuria itse.

”Taide ja hyvä kulttuurielämä on jokaisen perusoikeus, jonka toteutuminen ja perusta luodaan
taidekasvatuksella ja lastenkulttuurilla.”
(Opetusministeriön taiteilijapoliittinen ohjelma v. 2003)
Vahvistamme lasten ja nuorten media-, taide- ja kulttuurikasvatusta
● saatavuuden ja palveluiden kehittämisellä ja edistämisellä
● lastenkulttuurin ammattilaisten toimintaa tukemalla
Vahvistamme lasten- ja nuortenkulttuuria ja heidän omaa toimijuuttaan
kulttuurissa
● huomioimalla toiminnassa lasten ja nuorten ideat ja mielipiteet
● tukemalla lasten itse luomaa kulttuuria ja taidetta ja tuomalla sitä esiin
● osallistamalla lapset ja nuoret oman toimintansa kehittämiseen

LASTENKULTTUURIKESKUKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEET

Leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen
● Osallisuus oman ympäristön kehittämiseen ja ympäristötietous ja -kasvatus taiteen keinoin
Tarinallinen taidekasvatus
● Taidekasvatusmenetelmien kehittäminen ja paikallisten toimijoiden tukeminen
● Sanataide osana taidekasvatusta
● Satutuntitoiminta (kirjastot)
Kuvataidekasvatus
● Monipuolisten visuaalisen ilmaisun perustaitojen vahvistaminen
● Kriittinen kuvataiteen ja visuaalisen ilmaisun ilmiöiden tarkastelu
● Taiteen perusopetus (kuvataidekoulu, opistot, yhdistykset ja koulut)
Musiikkikasvatus
● Tutustuminen musiikin monimuotoisuuteen
● Esiintymis- ja pop up- pajakiertueet
● Draama- ja teatterikasvatus
● Esiintymistaidon, identiteetin ja itseilmaisun vahvistaminen
● Teatterikoulu ja kesäteatteri (opisto, yhdistykset)
Draama- ja teatterikasvatus
● Esiintymistaidon, identiteetin ja itseilmaisun vahvistaminen
● Teatterikoulu ja kesäteatteri (opisto, yhdistykset)
Mediakasvatus
● Kriittinen medialukutaito
● Kulttuuri ja taide mediassa
● Itseilmaisu mediassa, hyvät ja huonot toimintatavat
Kulttuurikasvatuksen tukeminen
● Kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien ja niiden vuosikellojen kehittäminen edelleen
● Kulttuuria kouluun -toiminta
● Kiertävät produktiot, työpajat, näyttelyt ja esitykset
● Koulutukset ja kurssit kasvattajille ja opettajille
● Kulttuurilaitosten, koulujen ja kuntien yhteistyön kehittäminen
● Lasten luoman kulttuurin ja taiteen esille tuominen ja tukeminen
Alueellinen yhteistyö ja kulttuuriverkoston kehittäminen seutukunnalla
● Yhteistyömuotojen kehittäminen
(kunnat, varhaiskasvatus, perusopetus, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, kirjastot,
museot, kulttuurilaitokset, oppilaitokset, taiteet perusopetus, lastenkulttuurin
toimijat, järjestöt, opistot, yhdistykset, yhteisöt, yritykset ja perheet)
● Toiminta laajaa yli kunta- ja tarvittaessa maakuntarajojen
● Lastenkulttuuritoiminnan koordinoiminen ja tiedottaminen
● Lastenkulttuuripalveluiden tukeminen, tuottaminen ja alan yrittäjyyden
edistäminen

LASTENKULTTUURIKESKUKSEMME TOIMINTAA KÄYTÄNNÖSSÄ

Verkostomainen lastenkulttuurikeskus tuottaa palveluita kunnille
● Olemme tehneet kunnan kulttuurivastaavien sekä lapsi- ja nuorisotyön ammattilaisten kanssa jokaiselle jäsenkunnallemme oman kulttuurikasvatussuunnitelman, ja kehitämme sitä tilanteen ja kunnan tarpeiden mukaan.
● Kulttuurikasvatussuunnitelman oheen olemme tehneet jokaiselle kunnalle myös oman vuosikellon tukemaan säännöllisten tapahtumien suunnittelua, ja tällä kaudella pyrimme entisestään tarkentamaan ja täydentämään sitä.
● Haemme rahoituksia laajoille seudullisille lastenkulttuurihankkeille ja toteutamme niitä
yhdenvertaisesti jäsenkunnissamme.
● Järjestämme seutukunnallisia verkostotapaamisia alueen varhaiskasvatuksen, perus- ja
ammatillisen koulutuksen, nuorisotyön, kulttuuritoimen, luovien alojen ammattilaisten sekä
muiden toimijoiden välille, jotta seudullista lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa voidaan kehittää yhdessä.
● Tarjoamme asiantuntijapalveluita kunnille lastenkulttuurityön tueksi.

… sekä etenkin kuntien lapsille ja nuorille
● Organisoimme ja tuotamme erilaisia lasten ja nuorten taidetyöpajoja.
● Järjestämme taideleirejä ja muuta luovaa lomatoimintaa kuntiin.
● Tuotamme luovan alan opetusta ja kerhoja kouluille, päiväkodeille ja
vapaa-aikaan.
● Järjestämme lapsille ja nuorille eri taiteenalojen kokeilu- ja tutustumismahdollisuuksia.
● Organisoimme eri taiteenalojen ja teemapäivien esityskiertueita lapsille ja nuorille.
● Kehitämme kuntiin säännöllistä taide- ja kulttuurikasvatuksen harrastustoimintaa.
● Autamme tuottamaan lasten ja nuorten taide- ja kulttuuritapahtumia sekä
vahvistamme ja organisoimme lasten ja nuorten omaa esitys- ja näyttelytoimintaa.
Yli kuntarajat ylittävä yhteistyö on voimavaramme. Kun järjestämme
lastenkulttuuria seudullisesti, vähemmällä saa joka kuntaan enemmän.

Lasten- ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuksen kehittäminen ja tukeminen ovat osa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n vuosittaista toimintaa. Toimintaan kuuluu myös lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Yhdistys mm. neuvoo ja avustaa harrastustoiminnan organisoimisessa, erilaisten työpajojen
suunnittelemisessa ja toteuttamisessa sekä esityskiertueiden järjestämisessä. Toiminnalla tuodaan erilaisia luovia aloja tutuksi lapsille ja nuorille. Yhdistys avustaa kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä sekä vuosikellojen käytössä.

Pyrimme kehittämään kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmia aktiivisesti vuonna 2023 ja auttamaan kuntia noudattamaan vuosikelloja toiminnassaan. Tavoitteena olisi, että lastenkulttuuritoiminta kunnissa vastaisi suurimmalta osaltaan vuosikelloja ja kulttuurikasvatussuunnitelmia.

Yhdistys on Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

TOIMINNAN VAKIINNUTTAMINEN JA VAIKUTUSALUEEN LAAJENTAMINEN

Vuonna 2023 pyrimme laajentamaan lastenkulttuuritoimintaamme Kuvion toiminta-alueella Forssan seudun ympäryskuntiin sekä vakiinnuttamaan ja kehittämään edelleen verkostomaisen
lastenkulttuurikeskuksen toimintaa alueen lasten- ja nuortenkulttuurin edistämiseksi.
Tavoitteenamme vuodelle 2023 on saada vähintään yksi kuntajäsen lisää Lastenkulttuurikeskus LEKA:n verkostoon.
Verkostomainen lastenkulttuurikeskus toimii Kuvion alaisuudessa ja edistää kuntien lasten- ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmien, kulttuuripolkujen ja kulttuuripalveluiden sekä kulttuuri- ja taidekasvatuksen kehittämistä.
Pitkäaikainen visiomme on antaa seutukunnan lapsille ja nuorille luova ja rikas
lapsuus, sekä kasvattaa alueellemme lasten ja nuorten kasvua tukeva ja heidän
unelmiaan vakaasti kannatteleva toimijaverkosto.

Yhteystiedot

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
Saksankatu 1
30100 Forssa
p. 050 592 1914
leka@kuvio.org
www.kuvio.org/leka
Facebook: www.facebook.com/LastenkulttuurikeskusLEKA
Instagram: https://www.instagram.com/lastenkulttuurikeskus_leka/
Twitter: @KuvioRy / www.twitter.com/kuviory
Issuu: www.issuu.com/kuvio
Youtube: Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
www.youtube.com/channel/UC-fCBgDtQpcox0Pwq4YhLkA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram